Schrijf je in voor de training

Welke optie(s) kies je bij je training als extra leerimpuls?
Bedrijf/organisatie of particulier?


Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens

Deelnemer


Velden met * zijn verplicht voor het op de juiste manier verwerken van jouw aanvraag.Leuk dat je je gaat inschrijven voor onze training! Hieronder (nogmaals) alle informatie.

Resultaatgericht werken en communiceren 2021/01

€940.00 per persoon

Inclusief €140 locatiekosten en excl. 21% BTW

Trainingssessies:

  • Dag 1 op 04-03-2021 van 09:30 tot 17:00 in Regio Amersfoort
  • Dag 2 op 25-03-2021 van 09:30 tot 17:00 in Regio Amersfoort

 

Algemene voorwaarden

Wij houden van transparant zaken doen. De O van Oraki staat niet voor niets voor Openheid.
Als je je inschrijft, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Wil je ze (nog een keer) lezen? Klik dan hieronder.

Klik hier voor de volledige tekst

Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Oraki training & coaching (verder te noemen: Oraki) betreffende deelname aan trainingen en andere door Oraki aangeboden diensten, hierna te noemen ‘training’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Oraki.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen de deelnemer en Oraki komt tot stand door het invullen en digitaal verzenden van het inschrijvingsformulier voor een training op de website van Oraki door de deelnemer (waarmee deelnemer zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden) en/of door betaling van de door Oraki toegezonden factuur betreffende de training. De overeenkomst is eveneens bindend voor de organisatie waar de deelnemer werkzaam is; indien relevant, moet voor deelnemer ‘de organisatie waar de deelnemer werkzaam is’ gelezen worden.

Annulering, verplaatsing of vervanging door deelnemer
Annulering is: het opheffen van de inschrijving voor de overeengekomen of latere startdatum van de training. Annulering dient per mail te geschieden.
Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag wordt €75,- annuleringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht (exclusief locatiekosten en kosten van gekozen trainingsopties). Als de deelnemer zich binnen een jaar na annulering (met 100% betaling) opnieuw aanmeldt voor de geannuleerde training, ontvangt hij/zij 50% korting op de dan geldende trainingsprijs (niet op locatiekosten en kosten van trainingsopties).
Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag worden –naast de trainingsprijs- ook de locatie- en verzorgingskosten in rekening gebracht.
Een ingeschreven deelnemer kan zich -tot 2 weken voor aanvang van de training- laten vervangen door een andere deelnemer, mits de vervanger past binnen de doelgroep van de betreffende training en het eventuele intakegesprek nog plaats kan vinden. Hiervoor brengt Oraki €75 vervangingskosten in rekening. De overige genoemde annuleringsregels vervallen in dat geval.
Afwezigheid tijdens de eerste trainingsdag of het intakegesprek wordt aangemerkt als annulering van de volledige training. Het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen, tenzij de directie van Oraki (in uitzonderlijke situaties) anders beslist. Het niet deelnemen aan méér dan 1 trainingsdag wordt eveneens aangeduid als annulering van de volledige training.

Annulering of wijziging door Oraki
Oraki heeft het recht een training te annuleren, bijvoorbeeld als het aantal ingeschreven deelnemers te laag is. In overleg met de ingeschreven deelnemers wordt gezocht naar een passend alternatief (bijvoorbeeld trainen in een kleinere setting of doorschuiven naar een latere startdatum). Als er geen passend alternatief gevonden kan worden, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht c.q. worden reeds betaalde kosten onmiddellijk terugbetaald.
Annulering door Oraki leidt niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan deelnemers.
In geval van annulering van een enkel(e) trainingsdag/-blok, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer, zal Oraki zo spoedig mogelijk een nieuw(e) trainingsdag/-blok inplannen in overleg met de deelnemers.
Oraki is gerechtigd de inhoud en opzet van een training, materiaal, locatie en trainers te wijzigen, zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding heeft.

Prijzen, facturatie en betaling
De actuele prijzen van onze open trainingen staan op onze website (www.oraki.nl) en zijn bindend. Onze trainingen zijn exclusief 21% BTW. Arrangementskosten worden apart vermeld en gefactureerd en zijn belast met BTW.
Oraki is gerechtigd eens per jaar de prijzen te wijzigen.
De door Oraki verzonden factuur betreffende de trainings- en arrangementskosten dient binnen 2 weken na facturering, doch uiterlijk 1 maand vóór de eerste trainingsdag (of het intakegesprek), zonder enige opschorting, aftrek of verrekening door de deelnemer te worden voldaan.
Indien de deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn volledig betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is deelnemer over het volledige factuurbedrag (of onbetaalde deel daarvan) een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan.
Indien tijdige en volledige betaling achterwege blijft is Oraki gerechtigd de deelnemer van deelname uit te sluiten.
De deelnemer is bij niet tijdige en niet volledige betaling steeds verplicht aan Oraki alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte (interne) kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

Auteursrecht
Het auteursrecht op door Oraki uitgegeven brochures, trainingsbeschrijvingen, trainingsmateriaal en andere documenten berust bij Oraki, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke toestemming van Oraki is het de deelnemer en/of derden niet toegestaan bedoelde documenten –voor commerciële doeleinden- te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Vertrouwelijkheid
Oraki zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.
Door het aangaan van een overeenkomst met Oraki wordt aan Oraki toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Oraki uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Oraki zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Aansprakelijkheid
Oraki verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, conform de algemene voorwaarden van de Vereniging van trainings- en opleidingsinstituten in Nederland (VETRON). Mocht deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan hij/zij zich schriftelijk richten tot Oraki, Eemnesserweg 63a, 3743 AE te Baarn.

Oraki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Oraki. Indien de training namens Oraki door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Oraki slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Oraki.
De eventuele aansprakelijkheid van Oraki is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan Oraki voor de training verschuldigde bedrag (exclusief arrangementskosten), waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
In geen geval is Oraki aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten of schade door bedrijfsstagnatie.
In geval van gebruikmaking door Oraki van een trainingsruimte van derden, ligt alle aansprakelijkheid die verband heeft met de trainingsruimte, zoals voor (brand)veiligheid, bij de betreffende derde.

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Oraki en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klik hier als je liever de samenvatting in begrijpelijke taal leest

√ Onze factuur moet binnen 2 weken na factuurdatum en uiterlijk 1 week vóór de start van de training betaald zijn. Is de factuur niet betaald, dan kun je helaas niet mee doen aan de training.

√ Als je je hebt ingeschreven voor een training, dan rekenen wij –en de andere deelnemers- op je deelname.

√ Als je na je inschrijving besluit toch niet deel te nemen, dan kost dat geld:
– Tot 4 weken voor aanvang van de training: €75 annuleringskosten.
– Binnen 4 weken voor de training: 100% van de trainingsprijs.
– Binnen 2 weken voor de training: 100% van de trainingsprijs + locatiekosten.

√ Je kunt je –tot 2 weken voor de training- laten vervangen door een collega (je betaalt alleen €75 vervangingskosten).

√ Heb je je binnen 4 weken afgemeld (100% betaald en niet laten vervangen), dan mag je binnen 1 jaar met 50% korting aan dezelfde training meedoen.

√ Je afmelding/annulering geef je per mail aan ons door: planning@oraki.nl.

√ Bij onvoldoende deelnemers gaat een training niet door. Wij communiceren daar helder over en zoeken samen een alternatief (bijv. trainen in kleinere setting of doorschuiven naar volgende training). Als de training definitief niet doorgaat, krijg je uiteraard je geld terug.

This is not product

Pin It on Pinterest